Η εταρια  ΠΕΤΡΑΝΗΣ Ι.ΑΒΕΕ συμμετεἰχε με μεγἀλη επιτυχἰα στη διεθνἠ ἐκθεση INFACOMA που διεξἠχθει από 22/2 εως 25/2 στο διεθνἐς εκθεσιακὀ κἐντρο Θεσσαλονἰκης.

Το περἰπτερο της ΠΕΤΡΑΝΗΣ προσἐλκυσε μεγἀλο αρἰθμο επισκεπτὠν ,μεταξὐ των οποἰων πλἠθος μηχανικὠν,αρχιτεκτὀνων,κατασκευαστὠν και ιδιωτὠν. Κατά τη διἀρκεια της ἐκθεσης η ΠΕΤΡΑΝΗΣ εἰχε την ευκαιρἰα να παρουσιἀσει πὀλλα από τα προιὀντα που διαθἐτει. Οι επισκἐπτες εἰχαν την ευκαιρἰα να ενημερωθοὐν για την ευρεἰα γκἀμα προιὀντων της ΠΕΤΡΑΝΗΣ, όπως πλακἀκια, εἰδη υγιεινἠς, κουφὠματα αλουμινἰου και PVC,κἀγκελα ,πὀρτες εσωτερικἐς,ντουλἀπες και κουζἰνες.